Utveckling av specifika tester för djur tillsammans med utländska diagnostikaföretag

Kontakt

CaniLab-EquiLab
Box 7065
300 07 Halmstad
Skallebackavägen 12 B
302 41 Halmstad

Tel: 035-228140
Fax: 035-228287
info@canilab.se
CaniLabEquiLab

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08.30-17.00

Nyheter

SDMA

SDMA (Symmetriskt dimetylarginin) bildas från aminosyran arginin vid metylering av proteiner. Liksom kreatinin stiger SDMA i blodet vid sjunkande GFR och används därför som biomarkör för akut njurskada (AKI) och kronisk njursjukdom (CKD).

SDMA stiger ofta tidigare än kreatinin vid minskad glomerulär filtration. SDMA påverkas också i lägre utsträckning än kreatinin av faktorer som muskelmassa, ålder, ras, kondition m.m. SDMA kan därför med fördel användas i patientgrupper där man ofta ser en minskad muskelmassa, som t.ex. hos äldre individer. Även katter med misstänkt hypertyreos kan ha lägre muskelmassa till följd av den ökade metabolismen. Dessa patientgrupper är också i högre utsträckning predisponerade för njursjukdom.

Vid utvärdering av njurfunktionen kompletterar SDMA och kreatinin varandra. För bedömning av stadium vid CKD bör båda parametrar mätas parallellt vid minst två tillfällen, då patienten är stabil och hydrerad. Utredningen bör dessutom inkludera medicinsk historik, klinisk undersökning, hematologi, kemiprofil samt urinanalys.


Användningsområden för SDMA:

– Diagnos av AKI och CKD
– Stadieindelning av kronisk njursjukdom
– Övervakning av patienter med njursjukdom
– Regelbunden kontroll: tidig screening av njurinsufficiens
– Preanestetisk undersökning

Pris SDMA som enskild analys: 390 SEK
Pris SDMA som tillägg till analyspaket >300 SEK (Gäller även Njurstatus): 290 SEK

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar alla kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar också för ett fint samarbete under det gångna året och hoppas 2023 blir spännande och framgångsrikt!

Öppettider mellan jul och nyår är vardagar 08:30-17:00. Vi har stängt måndag 26 december samt fredag 6 januari.

NT-proBNP

ProBNP är en natriuretisk peptid som produceras och lagras i myocyterna i hjärtats kammare. Utsöndring av proBNP stiger med ökad hjärtstress och parametern är därför en lämplig markör för att bedöma närvaron av hjärtsjukdom.
Vid utsöndring av proBNP i blodbanan spjälkas det till BNP och NT-proBNP. NT-proBNP har längre halveringstid och fungerar därför bättre som diagnostiskt verktyg.
På hundar och katter korrelerar NT-proBNP med hjärtstorlek och systolisk funktion och kan därför användas för tidig upptäckt av många former av hjärtsjukdom.

Indikation: Blåsljud, äldre operationspatienter, hosta, arrytmier, cardiomegali, avvikande hjärtljud.
Användningsområde: Diagnostisering vid symptom som t.ex. hosta, uppföljning och behandling av hjärtpatienter, screening av operationspatienter samt screening vid munhålesanering och vid blåsljud.

Analys av NT-proBNP kan hjälpa oss att…
…skilja mellan hjärtsjukdom och respiratorisk sjukdom hos hund och katt.
…diagnostisera Dilaterad kardiomyopati (DCM) hos bl.a. Doberman Pinscher.
…bedöma prognosen hos hundar med Myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD).
…stärka misstanke om Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) hos katt.

Pris: 320 SEK + moms
Svarstid: 1 dag
Provmaterial: Serum

Provhantering och provsändning:
Prov för NT-proBNP ska tas i serumrör. Serum bör avskiljas och frysas omedelbart därefter.
Prov som lämnas direkt till vårt laboratorium bör levereras och analyseras samma dag som provtagning sker. Tillse att provet hålls kylt under transporten till oss.
Prov som skickas med post ska sändas tillsammans med frysklamp. Tillse i görligaste mån att provet hålls fryst så länge som möjligt. Notera provtagningstid på remissen och märk gärna kuvertet ”NT-proBNP”.
OBS! Analys av NT-proBNP bör ske senast 24h efter provtagning!
Är man osäker på postgången rekommenderar vi att provet skickas som expressbrev. Vid sändning med expressbrev ska vår gatuadress anges på kuvertet: Skallebackavägen 12 B, 302 41 Halmstad.
Observera att inlämningstiden för expressbrev inte är densamma som för ordinarie post. Inlämningstiden för expressbrev kan också variera mellan olika postombud.

 

Vi uppdaterar priserna på analyser och provtagningspaket 1 februari 2021.
De nya prislistorna finns nu tillgängliga för nedladdning.

Prislista Smådjur 2021 (fr.o.m. 1 feb)
Prislista Stordjur 2021 (fr.o.m. 1 feb)

 

Under 2021 och 2022 inför PostNord en ny leveransmodell för brevtjänster. Den nya modellen innebär att brev, tidningar och reklam kommer att delas ut varannan dag. Undantaget är vissa brevtjänster såsom expressbrev, post till postbox samt post till ombud.
Försändelser till oss är därför INTE berörda av denna nya modell, utan kommer som tidigare delas ut alla vardagar.

Kvantitativ cPL och fPL

Akut pankreatit hos hund är ofta ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande. cPL anses vara det mest specifika enzymet hos hund som ökar vid pankreatit. cPL är en mycket känslig parameter vid diagnos av pankreatit, som dessutom inte påverkas nämnvärt av läkemedel eller störningar i matsmältningssystemet.
Kontinuerlig kvantitativ mätning hjälper också till att bedöma behandlingssvaret av pankreatit och sekundär skada på bukspottkörteln som orsakas av andra matsmältningssjukdomar.

De flesta fall av pankreatit hos katt är kroniska, vilket gör det svårare att diagnostisera sjukdomen vid rutinmässiga kliniska tester eller diagnostisk bildbehandling. fPL är sannolikt den bästa markören vid diagnos av pankreatit, som för närvarande finns tillgängligt för katt. Kontinuerlig mätning av fPL kan också bidra till att utvärdera behandlingssvaret.

Kvantitativ cPL och fPL analyseras dagligen.
Testet fungerar på serum, plasma och helblod.

Priser:
cPL kvantitativ 350 SEK+ moms
fPL kvantitativ 350 SEK+ moms

 

PANKREATIT Hund – 560 SEK+ moms
(TLI, cPL kvantitativ, Amylas, Triglycerider, Calcium)

PANKREAS-LEVER/NJURE Hund – 760 SEK+ moms
(TLI, cPL kvantitativ, Amylas, Urea, Kreatinin, Gallsyror, ALAT, ALP, Bilirubin, Totalprotein, Albumin)

PANKREATIT Katt – 560 SEK+ moms
(fPL kvantitativ, B12, Folsyra, Triglycerider, Calcium)

PANKREAS-LEVER/NJURE Katt – 660 SEK+ moms
(fPL kvantitativ, Urea, Kreatinin, Gallsyror, ALAT, ALP, GT, Bilirubin, Totalprotein, Albumin)

Idexx SNAP cPL och fPL utgår ur vårt analyssortiment.

Fakta om våra specialanalyser

Många av våra kunder har frågor som rör specialanalyserna. Därför har vi nu lagt till en sida på webben, där man kan läsa bl.a. om våra borrelia- och anaplasmatester. Sidan heter ”FAKTA” och innehåller länkar till informationsblad som är utformade av leverantören till testerna. Där finns uppgifter om tekniska data, klinisk relevans, tillämpning, testprincip, sensitivitet och specificitet samt litteraturhänvisningar.

Fästingscreening är ett test som påvisar antikroppar mot borrelia, anaplasma och TBE. Ett positivt svar på en Fästingscreening innebär att det finns antikroppar, men säger inte om det förekommer indikationer på en aktiv infektion.

När det gäller borreliaantikroppar förhåller det sig dock lite annorlunda. På en Fästingscreening mäter man två olika typer av borreliaantikroppar hos hund och tre olika typer hos häst. Det ger möjligheten att i vissa fall tolka svaret som ett tecken på att det föreligger en aktiv infektion.
Hittills har vi enbart angett svaren ”Positiv”, ”Negativ” eller ”Borderline”. Nu kommer vi även lägga till en kommentar i de fall vi kan tolka svaret som en indikation på att borreliainfektionen är aktiv.

Vid ett positivt svar på anaplasma eller TBE, bör man ta ett nytt prov efter 2-4 veckor. Hos prov nummer två ska intensiteten på det positiva antigenbandet vara minst 20 enheter högre alternativt minst dubbelt så högt, för att man ska kunna tolka det som en indikation på aktiv infektion. När ett svar på en Fästingscreening lämnas ut bifogas även ett diagram över intensiteterna för de olika antigenbanden, så att man kan jämföra med tidigare prov.

Prislistor 2019

Vi uppdaterar våra priser från och med 1 februari. Liksom tidigare kommer de gamla priserna gälla för alla prover som är tagna senast 31 januari. De nya prislistorna går att skriva ut från vår hemsida redan nu. Observera att tabellerna på sidorna ”Prislista Smådjur” och ”Prislista Stordjur” innehåller de gamla priserna t.o.m. 31 januari.

Hämta prislista Smådjur 2019 (priserna gäller fr.o.m. 1 feb)

Hämta Prislista Stordjur 2019 (priserna gäller fr.o.m. 1 feb)

 

Nya analyser

Antinukleära antikroppar är en viktig diagnostisk indikator när det gäller autoimmuna reumatiska sjukdomar hos människa. Liknande sjukdomar förekommer även hos hund, med typiska symptom som stelhet, led-och muskelsmärta.

ANA-testet används ofta som stöd för diagnos av sjukdomen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus). Även andra lupus-associerade sjukdomar och reumatiska sjukdomar är kopplade till förekomst av ANA. Vissa hundraser är predisponerade för den här typen av sjukdomar, t.ex. tollare och schäfer.

I ett ANA-test (IIF) kan antikroppar mot cellkärnan uppvisa två typer av fluorescensmönster: homogent eller granulärt. ANA förekommer hos 97-100% av hundar med SLE eller SLE-liknande sjukdom. Antikropparna uppvisar i dessa fall ett homogent fluorescensmönster. Hos hundar med lupus-associerade eller andra reumatiska sjukdomar ser man det granulära fluorescensmönstret.

Testet utförs med hjälp av indirekt immunofluorescens (IIF) och finns för både hund och katt.

Pris: 570 SEK (ex. moms)

 

Toxoplasma orsakas av parasiten Toxoplasma gondii, vilken har kattdjur som huvudvärd. Parasiten bildar s.k. oocystor som utsöndras via avföringen på katt. Oocystorna kan därefter överleva i flera månader och smitta andra djur och människor.

I de flesta fall ger toxoplasmainfektion mycket lindriga symptom. Infektionen kan dock få allvarliga konsekvenser för foster eller individer med nedsatt immunförsvar.

En av utmaningarna inom serologi är att kunna skilja på akuta och kroniska infektioner. Tidigare har vi varit hänvisade till att mäta IgM-antikroppar för att påvisa en akut toxoplasmainfektion. Det är dessvärre ganska otillförlitligt bl.a. på grund av försenad eller försvagad IgM-produktion.

Vi erbjuder nu ett test för Toxoplasma gondii IgG, där vi mäter aviditeten. Aviditet innebär den totala bindningsstyrkan mellan antikroppar och antigen. Ju högre aviditet desto starkare är den totala bindningen och ju mer specifika är IgG-antikropparna. En hög aviditet innebär således att infektionen har pågått under en längre tid. Omvänt tolkar vi en låg aviditet som ett tecken på att infektionen är akut.

Testet utförs med hjälp av ELISA-teknik och är avsett för katt.

Pris:
Toxoplasma gondii IgG Screening 560 SEK (ex moms)
Toxoplasma gondii IgG Screening + Aviditet 980 SEK (ex moms)

 

Ett kombinerat screeningtest som påvisar antikroppar mot Borrelia, Anaplasma och TBE.
Borrelios, Anaplasmos och infektioner med TBE-virus karaktäriseras ofta av ospecifika och mycket likartade symptom. Fästingutredning bör alltid inkludera dessa tre sjukdomar.

Testet utförs med hjälp av Line blot-teknik och finns för både hund och häst.

Pris: 870 SEK (ex moms)

Nya prislistor

Fr.o.m. 1 januari 2018 har vi uppdaterat priserna på våra analystjänster. De nya prislistorna finns för nedladdning under PRISLISTA SMÅDJUR/PRISLISTA STORDJUR.
Observera att några av analyserna är rabatterade om de beställs i samband med andra analyspaket.