ProBNP är en natriuretisk peptid som produceras och lagras i myocyterna i hjärtats kammare. Utsöndring av proBNP stiger med ökad hjärtstress och parametern är därför en lämplig markör för att bedöma närvaron av hjärtsjukdom.
Vid utsöndring av proBNP i blodbanan spjälkas det till BNP och NT-proBNP. NT-proBNP har längre halveringstid och fungerar därför bättre som diagnostiskt verktyg.
På hundar och katter korrelerar NT-proBNP med hjärtstorlek och systolisk funktion och kan därför användas för tidig upptäckt av många former av hjärtsjukdom.

Indikation: Blåsljud, äldre operationspatienter, hosta, arrytmier, cardiomegali, avvikande hjärtljud.
Användningsområde: Diagnostisering vid symptom som t.ex. hosta, uppföljning och behandling av hjärtpatienter, screening av operationspatienter samt screening vid munhålesanering och vid blåsljud.

Analys av NT-proBNP kan hjälpa oss att…
…skilja mellan hjärtsjukdom och respiratorisk sjukdom hos hund och katt.
…diagnostisera Dilaterad kardiomyopati (DCM) hos bl.a. Doberman Pinscher.
…bedöma prognosen hos hundar med Myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD).
…stärka misstanke om Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) hos katt.

Pris: 320 SEK + moms
Svarstid: 1 dag
Provmaterial: Serum

Provhantering och provsändning:
Prov för NT-proBNP ska tas i serumrör. Serum bör avskiljas och frysas omedelbart därefter.
Prov som lämnas direkt till vårt laboratorium bör levereras och analyseras samma dag som provtagning sker. Tillse att provet hålls kylt under transporten till oss.
Prov som skickas med post ska sändas tillsammans med frysklamp. Tillse i görligaste mån att provet hålls fryst så länge som möjligt. Notera provtagningstid på remissen och märk gärna kuvertet ”NT-proBNP”.
OBS! Analys av NT-proBNP bör ske senast 24h efter provtagning!
Är man osäker på postgången rekommenderar vi att provet skickas som expressbrev. Vid sändning med expressbrev ska vår gatuadress anges på kuvertet: Skallebackavägen 12 B, 302 41 Halmstad.
Observera att inlämningstiden för expressbrev inte är densamma som för ordinarie post. Inlämningstiden för expressbrev kan också variera mellan olika postombud.

 

Vi uppdaterar priserna på analyser och provtagningspaket 1 februari 2021.
De nya prislistorna finns nu tillgängliga för nedladdning.

Prislista Smådjur 2021 (fr.o.m. 1 feb)
Prislista Stordjur 2021 (fr.o.m. 1 feb)

 

Under 2021 och 2022 inför PostNord en ny leveransmodell för brevtjänster. Den nya modellen innebär att brev, tidningar och reklam kommer att delas ut varannan dag. Undantaget är vissa brevtjänster såsom expressbrev, post till postbox samt post till ombud.
Försändelser till oss är därför INTE berörda av denna nya modell, utan kommer som tidigare delas ut alla vardagar.